Gezamenlijke zonne-energie voor iedereen!

Provincie Groningen zet zwaar in op duurzame energie

Gepubliceerd op 15 februari 2016 om 14:30

Provincie Groningen heeft vrijdag 12 februari de eigen plannen voor de energietransitie bekend gemaakt.

Met de voordracht voor het programma Energietransitie 2016-2019 wordt aan de Staten gevraagd de kaders vast te stellen waarmee het college de komende jaren uitvoering kan geven aan de Energietransitie. De benodigde middelen zijn grotendeels gedekt via de Begroting 2016, die in september 2015 door Provinciale Staten is vastgesteld. Daarbovenop wordt met deze voordracht gevraagd een extra budget van € 600.000 beschikbaar te stellen. Op 25 november 2015 heeft het college de Statenleden tijdens een informele consultatieronde op de hoogte gebracht van de hoofdlijnen van het nieuwe programma. Mede op basis hiervan heeft het college het nu voorliggende programma heeft uitgewerkt. De commissie wordt in de gelegenheid gesteld haar mening te geven over de keuzes die het college maakt met de voorgestelde kaders en de gevraagde extra middelen. Op basis hiervan kan een advies over de wijze van agenderen aan Provinciale Staten worden meegegeven. 614611

Bron: Provincie Groningen

https://www.mijnbabs.nl/babsapi/publicdownload.aspx?site=ProvincieGroningen&id=e31e59c9-e6a3-4555-a63a-7b401a8d2c1a