Gezamenlijke zonne-energie voor iedereen!

SDE+ volledig toegekend: zon valt buiten de boot

Gepubliceerd op 26 oktober 2015 om 12:57

Op 25 oktober 2015 rapporteerde RVO over de laatste tussenstand van de uitvoering van de stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie SDE+. Het beschikbare budget is inmiddels volledig toegezegd.

Net als in 2014 bedroeg het SDE+ budget 3,5 miljard euro. Volgens de rapportage van RVO is 1,59 miljard toegekend aan 145 projecten voor hernieuwbare elektriciteit en 1,91 miljard aan 49 projecten voor hernieuwbare warmte en WKK. De budgetgrens werd bereikt bij de aanvragen die op 1 juni 2015 in de vrije categorie zijn ingediend, meldt RVO. Tussen deze aanvragen heeft een loting plaatsgevonden voor de verdeling van het op dat moment nog resterende budget. Zon lijkt er (weer) bekaaid vanaf te komen. Eerder schreven we op zustersite EnergieOverheid dat de regeling in huidige vorm bijwerkingen kent ten nadele van zonne-energie.

SDE+

De SDE+ is een exploitatievergoeding voor producenten van duurzame energie, waarmee het verschil tussen de kostprijs voor productie en de veelal veel lagere marktprijs overbrugd kan worden, voor een bepaalde periode. De SDE wordt in fasen vergeven; in iedere volgende fase is de vergoeding hoger. Projecten die pas in de laatste fasen inschrijven, voor de hoogst mogelijke vergoeding, lopen het risico dat het totale budget als in eerdere fasen is vergeven.

Subsidiabele productie

In de tabellen van de tussenstand wordt het toegekende budget op de hoofdcategorieën elektra, warmte/WKK en gas weergegeven, zie de tabel hieronder (bron: RVO).   Tabel SDE okt15 

Interessant is de vraag om hoeveel gigawatt subsidiabele productie het gaat. Navraag bij RVO geeft de volgende cijfers, uitgedrukt in GWh die met de regeling subsidiabel is. In de tabel worden afgeronde waarden getoond. De som van de getoonde individuele waarden kan daarom afwijken van het totaal. Groter dan 0 betekent ‘afgerond nul’.

Maximale subsidiabele productie (GWh)
Windenergie 27.905
Zon-Pv 149
Biomassa 136
Waterkracht > 0
Totaal hernieuwbare elektriciteit: 28.191
Biomassa 33.633
Geothermie 8.356
Zonthermie > 0
Totaal hernieuwbare warmte 41.988

 

Als het gaat om opgesteld vermogen en de omvang van de productie, komt zonne-energie amper aan bod. Volgens bovenstaande tabel 0,2%. Voorlichter Moniek Pronk van RVO licht dit toe: ‘Dit jaar is het overgrote deel van de aanvragen voor zonne-energie buiten het budget gevallen. De goedkoopste initiatieven voor duurzame energie worden gestimuleerd met de SDE+. Dus dit jaar is het budget vooral verleend op goedkopere initiatieven dan ingediende zon-Pv aanvragen.’

Voor aanvragen met betrekking tot zonne-energie wordt wel beweerd dat veel projecten uiteindelijk teruggetrokken worden en niet worden gerealiseerd. RVO kan dit beeld niet bevestigen. ‘Wij zien geen bijzonderheden wat betreft intrekkingen dit jaar en afgelopen jaren. Over de aanvragen van 2015 is er zelfs nog geen enkel verzoek tot intrekking van aanvragers ontvangen.’

Kostprijs zonne-energie daalt

De afgelopen jaren is de kostprijs van zon-Pv ruim gehalveerd: van € 2.139 per kWp in 2011 naar € 1.077 per kWp in 2014. Als deze daling zich doorzet, zal ook zon-Pv een kans maken bij inschrijving in eerdere fasen van de SDE+. Maar prijsdaling wordt vooral bereikt door een groeiende afzet van zonnestroominstallaties en daar helpt de huidige SDE+ dus niet aan mee. Volgend jaar wordt het totale budget opgekrikt naar 8 miljard. Als Nederland enige spreiding wil in bronnen voor duurzame energieopwekking, zal de SDE+ een aanpassing behoeven.

Bron: www.energiebusiness.nl